DOF ASA: KRAV OM NY EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OG NYTT BREV FRA SELSKAPETS FINANSIELLE KREDITORER

Styret i DOF ASA har i henhold til allmennaksjeloven § 5-7(2) mottatt et krav om at det avholdes ekstraordinær generalforsamling for å behandle et forslag om valg av nytt styre i selskapet. Kravet er sendt på vegne av Bjarte Brønmo og Sans Invest AS som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen. Det er opplyst at Leif Salomonsen vil bli foreslått valgt som ny styreleder og at øvrige kandidater vil bli presentert før generalforsamlingen.

Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling som vil bli avholdt senest 14. desember 2022.

Vedlagt følger også et nytt brev mottatt fra DOF-konsernets finansielle kreditorer, hvor det (i) på ny understrekes fra de finansielle kreditorenes side at det ikke er rom for ytterligere forhandlinger, (ii) bekreftes at de finansielle kreditorene står ved at de vil medvirke til at restruktureringen om nødvendig vil bli gjennomført gjennom en tvungen rekonstruksjon og/eller konkurs i DOF ASA og at (iii) uttrykkes at de finansielle kreditorene på denne måten, og for å ivareta interessene til DOF-konsernets ansatte, leverandører og kunder, er innstilt på å medvirke til at DOF-konsernets verdi som "going concern" opprettholdes uavhengig av aksjonærenes medvirkning. Det er gjort uttrykkelig klart fra de finansielle kreditorene at det ikke foreligger noen annen løsning enn den fremforhandlede restruktureringsløsningen, uten oppgjør av hele den forfalte gjelden på ca. 23 milliarder norske kroner. Det påpekes videre i samme brev at handlinger som strider mot DOF konsernets interesser, herunder interessenter i DOF ASA (en betydelig andel av aksjonærer, kreditorer etc.) innebærer et personlig ansvar for et til enhver tid sittende styre i DOF ASA.

>>> Letter to DOF from Creditors 16.11.2022 (PDF, English)

For nærmere informasjon vennligst kontakt:
CEO Mons Aase, tel. +47 91 66 10 12
CFO Martin Lundberg, tel. +47 91 62 10 57

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.


Author Published